Coaching

,,U životu nam je najpotrebniji onaj ko će nas pokrenuti da uradimo ono za šta smo sposobni“. 

Ralph W. Emerson

Pod terminom coaching generalno se podrazumeva proces u kome se radi na razvoju resursa i sposobnosti klijenta, pri čemu coach vodi i podržava svog klijenta na ostvarenju njegovih ciljeva, želja i namera. Coaching omogućava prevazilaženje ličnih barijera i granica, dovodi klijenta  u stanje da ciljano upotrebi svoje najbolje sposobnosti.

Coaching je istraživački i kreativni proces koji se odnosi na danas i sutra. Individualnim pristupom klijentu, tokom coaching procesa pronalaze se resursi, opcije i veštine neophodne za postizanje rezultata na ličnom, porodičnom, partnerskom ili poslovnom planu.

Coaching osvetljava stanje u kome se klijent  trenutno nalazi, pomaže  mu da utvrdi kuda želi da ide i da prepozna šta ga u tome sprečava. Traga se za najboljim mogućim načinom koji će klijenta osnažiti na putu do željenog ishoda.

Coach ima robustan stav zaštite i vere u klijenta, motiviše i inspiriše. Klijent preduzima ličnu odgovornost za preduzimanje koraka i akcija, bez kojih nema napretka . Čarobnog štapića nema.

Proces koučinga može biti koristan u okviru sledećih tema:

  • definisanje ciljeva i mogućnosti;
  • pronalaženje novih ideja ;
  • planiranje karijere;
  • pronalaženje potencijala i podrške;
  • uvid u vrednosti kojima težite;
  • strategije odlučivanja;
  • zamena ograničavajućih ponašanja novim, željenim ponašanjem i dr.

U coaching procesu se teži tome da klijent usaglasi svoj unutrašnji i spoljašnji kontekst  sa svojom najuzvišenijom namerom.

Da bi coaching bio uspešan klijent mora biti spreman na coaching što podrazumeva otvorenost  za saradnju, istraživanje, fokusiranost, posvećenost sebi i svom napretku.